Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2008 : O konferencji
Pomiń łącza nawigacji.

O konferencji

Ramy tematyczne konferencji obejmuj� przekszta�cenia politycznych, ekonomicznych, kulturowych i spo�ecznych relacji dwustronnych i multilateralnych, zachodz�cych pomi�dzy nowymi krajami Unii Europejskiej a Federacj� Rosyjsk�. Jednocze�nie tematyka obejmie analiz� po��czenia (uj�cia w ca�o��) tych powi�za�, jako czynnika wp�ywu na zagadnienia og�lnoeuropejskiej geopolityki i ekonomii. Wynikiem analizy warunkuj�cej chronologicznie i tematycznie te relacje b�dzie mo�liwo�� uchwycenia powtarzalnych tendencji uwidaczniaj�cych si� w europejskiej polityce wschodniej.

Tematyka konferencji obejmuje te� mo�liwo�� wnioskowania o przewidywanym wp�ywie rosyjskiej i europejskich polityk narodowych na Wsp�ln� Polityk� Zagraniczn� i Bezpiecze�stwa, Europejsk� Polityk� S�siedztwa oraz inne polityki Unii Europejskiej. Konferencja odpowie na og�lnoeuropejskie potrzeby spo�eczne. Istotne znaczenie relacji z Federacj� Rosyjsk�, jakie daje si� obserwowa� w polityce, gospodarce jak i w kulturze oraz zagadnieniach socjalnych Nowej Europy, uwidacznia bowiem potrzeb� analizy wieloaspektowych powi�za� tych kraj�w z Rosj�.

Potrzeba zwo�ania konferencji odpowiada tak�e na zapotrzebowanie edukacyjne, widoczne w europejskim szkolnictwie wy�szym. Uczestnicy konferencji pracowa� b�d� w grupach tematycznych, dotycz�cych kwestii: politologicznych, ekonomicznych, spo�ecznych i kulturowych w relacjach europejsko-rosyjskich.

Poprzez przewidywany udzia� naukowc�w krajowych oraz m.in. z takich pa�stw, jak: Dania, Niemcy, Rosja, S�owenia, Szwecja, Wielka Brytania, forum dyskusyjne rzeczonej konferencji powinno stanowi� podstaw� do rzeczywistej, rzetelnej stymulacji i wypracowywania nowych prognoz, tez i pogl�d�w badawczych.

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters