Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2008 : Warunki uczestnictwa
Pomiń łącza nawigacji.

Warunki uczestnictwa

 1. op�ata za udzia� w konferencji
  • 350 PLN (obejmuje koszty uczestnictwa, wy�ywienia i materia��w konferencyjnych w formie publikacji ksi��kowej)
  • 200 PLN (publikacja referatu bez udzia�u w obradach konferencyjnych)
 2. zg�oszenie udzia�u w konferencji - na formularzu za��czonym do zaproszenia b�d� w wersji elektronicznej na adres konferencja@wsfiz.edu.pl
  Zg�oszenia drog� pocztow� prosimy przesy�a� z dopiskiem �Konferencja 14-15 czerwca 2008 r.�
 3. termin zg�oszenia udzia�u w konferencji wraz z wniesieniem op�aty konferencyjnej - 28 lutego 2008 r.
 4. termin przes�ania referatu - 15 marca 2008 r.
 5. referaty w wersji elektronicznej nale�y nadsy�a� na adres konferencja@wsfiz.edu.pl
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters