Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2008 : Wymogi edytorskie
Pomiń łącza nawigacji.

Wymogi edytorskie przygotowania artyku�u

Artyku�y powinny spe�nia� nast�puj�ce warunki techniczne:

  • Zapis w formacie MS Word,
  • Czcionka Times New Roman o rozmiarze 12,
  • Odst�py mi�dzy liniami 1,5,
  • Obj�to�� nie wi�ksza ni� 15 stron,
  • Artyku�y mog� by� opracowane w j�zyku polskim lub angielskim,
  • Odsy�acze na dole strony, czcionka kursywa w rozmiarze 10.

Lista wymog�w jest r�wnie� dost�pna do pobrania jako dokument MS Word.

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters