Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2008 : Zakres merytoryczny
Pomiń łącza nawigacji.

Zakres merytoryczny konferencji

  • Polityczne, ekonomiczne, kulturowe i spo�eczne relacje Nowej Europy z Federacj� Rosyjsk�,
  • Dwustronne i multilateralne uwarunkowania europejsko-rosyjskich powi�za� politycznych, ekonomicznych, kulturowych i spo�ecznych,
  • Powi�zania Nowej Europy i Rosji jako czynnik wp�ywu na og�lnoeuropejsk� geopolityk� i ekonomi�,
  • Oddzia�ywanie rosyjskiej i europejskich polityk narodowych na Wsp�ln� Polityk� Zagraniczn� i Bezpiecze�stwa, Europejsk� Polityk� S�siedztwa, a tak�e inne polityki Unii Europejskiej,
  • Powtarzalne tendencje w polityce wschodniej pa�stw europejskich i polityce Federacji Rosyjskiej wobec Nowej Europy.
Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters