Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2009 : Publikacja
Pomiń łącza nawigacji.

Publikacja

Relacje

Wielowiekowe doświadczenia pokazują, iż obszar basenu Morza Bałtyckiego stanowi naturalny teren wzajemnych powiązań i konfrontacji pomiędzy Europą a Rosją. Stąd niezaprzeczalne i fundamentalne znaczenie relacji europejsko-rosyjskich na tym terenie, które można zakwalifikować do swoistych, niezmiennych nawet w dobie globalizacji, archetypów czy wyznaczników stosunku Europy do Rosji i vice versa. Wychodząc zatem z założenia koincydencji powtarzalnego procesu umownego otwarcia się Rosji na Bałtyk i jej statusu mocarstwowego, uprawnioną może stać się teza o kluczowym i zasadniczym znaczeniu „rozwiązania kwestii bałtyckiej” przez Rosję dla jej pozycji we współczesnej Europie. Jest zatem naszym dogłębnym przekonaniem istnienie nieustannej potrzeby prowadzenia prac badawczych, powiązanych z tą niezwykle pasjonującą problematyką, której skomplikowana historia i wieloaspektowa teraźniejszość jest i powinna być szczególnie istotna dla nowych państw Unii Europejskiej, jak i dla samej Rosji.

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters