Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2009 : Cel konferencji
Pomiń łącza nawigacji.

Cel konferencji

Ramy tematyczne konferencji obejmują proces niezwykle gwałtownych, nadal nie zakończonych, przemian w rejonie Morza Bałtyckiego, zainicjowanych przez uwolnienie Wschodniej Europy, odzyskanie suwerenności przez Państwa Bałtyckie, upadek Związku Sowieckiego oraz zjednoczenie Niemiec. Jest przy tym oczywiste, iż historyczna i stale obecna w regionie współzależność pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Rosją jest czynnikiem wymuszającym współpracę, a z drugiej strony generującym konflikty.

Tematyka konferencji powinna stwarzać możliwość wnioskowania o szeregu kluczowych dla rozwoju relacji europejsko-rosyjskich w regionie Morza Bałtyckiego kwestii, poczynając od zagadnień stricte historycznych czy politologicznych, a kończąc na kwestiach energetyczno - transportowych.
Organizatorzy konferencji przewidują szerokie spectrum paneli badawczych, co jest zgodne z stale wzrastającym w europejskim szkolnictwie wyższym zapotrzebowaniem edukacyjnym.
Ujęcie historyczne problemu dotyczyć powinno wiekowych powiązań poszczególnych państw regionu z Rosją, w tym o charakterze kulturowym, etnicznym czy ogólnie socjologicznym.
Z politologicznego punktu widzenia istotna wydaje się analiza do dziś nie zdefiniowanej roli w regionie Obwodu Kaliningradzkiego, względnie znaczenia Rosji w polityce zagranicznej i wewnętrznej poszczególnych państw obszaru Morza Bałtyckiego.

Kwestia energetyczna, powiązana z utrwaleniem, zmianą czy powstaniem nowych sieci przepływowych poprzez oraz wokół Morza Bałtyckiego, wymagać będzie pogłębionej analizy przeprowadzonej także w odniesieniu do zagadnień ekologicznych.
Wreszcie tematyka transportowa wprowadzić powinna na forum konferencji zagadnienie do dzisiaj nie zrealizowanej idei korytarza transportowego Via Baltica, czy dotychczasowego braku poważnych przemian struktury transportu morskiego przez Morze Bałtyckie.
Należy zaznaczyć, iż waga i znaczenie współzależności pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej obszaru Morza Bałtyckiego a Rosją, szczególnie widoczna w odniesieniu do państw Nowej Europy, wskazuje na nieodzowną potrzebę analizy tej tematyki, w tym w formie konferencyjnej.

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters