Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Poprzednie edycje : Nowa Europa 2010 : Cel konferencji
Pomiń łącza nawigacji.

Cel konferencji

Tematyka konferencji poddaje analizie skomplikowany proces przemian powiązań infrastrukturalnych z Federacją Rosyjską. Niewątpliwa waga zagadnienia jest motywowana historyczną i stale obecną współzależnością rozwojową obecnych państw Unii Europejskiej, Rosji oraz krajów ościennych. Koegzystencja z Rosją jest przecież niezaprzeczalnym czynnikiem różnorodnego wpływu na politykę transportową, energetyczną oraz ekologiczną zainteresowanych stron. Wpływ ten z kolei wymuszając współpracę i generując konflikty prowadzi do niezaprzeczalnego rozwoju, ale też może niekiedy stać się czynnikiem degradacji.

Problematyka konferencji winna stwarzać podstawy do wnioskowania o szerokim spectrum kluczowych dla rozwoju relacji infrastrukturalnych z Rosją kwestii, poczynając od wydarzeń historycznych czy zjawisk politologicznych, poprzez zagadnienia stricte energetyczno - transportowe, aż do tematyki ekologicznej. Przewiduje się zatem wieloraki zakres analiz.

Odniesienia historyczne nawiązywać będą do oceny usytuowania problematyki rosyjskiej w rozwoju infrastruktury transportowej, a następnie energetycznej poszczególnych państw, w tym krajów stanowiących okresowo część imperium rosyjskiego.

Analiza politologiczna obejmuje nie do końca zdefiniowaną, pośrednią i bezpośrednią rolę obecności Federacji Rosyjskiej w kształtowaniu infrastrukturalnej polityki wewnętrznej i zagranicznej poszczególnych zainteresowanych państw.

Tematyka transportowa wprowadzić powinna na forum konferencji zagadnienie do dzisiaj nie zrealizowanego w pełni rozwoju idei korytarzy TEN-T, jak też uwarunkowań kształtowania krajowych sieci drogowych, kolejowych czy lotniczych, szczególnie w aspekcie powiązań z Rosją lub sąsiedztwa z tym krajem.

Z kolei kwestia energetyczna będzie oczywiście powiązana z oceną przekształceń sieci przepływowych prowadzących poprzez zainteresowane kraje oraz Federację Rosyjską oraz gospodarczego i geopolitycznego znaczenia tych zmian.

Wreszcie ocenie winna być poddana kwestia ideologii, polityki oraz gospodarki (pro)ekologicznej jako bardziej lub mniej znaczącego czynnika wpływu na rozwój i przekształcanie powiązań infrastrukturalnych z Federacją Rosyjską.

Nie ulega wątpliwości, iż waga i znaczenie współzależności pomiędzy polityką transportową, energetyczną i ekologiczną jest szczególnie widoczna w całym szeregu aspektów relacji poszczególnych krajów Unii Europejskiej, Rosji i krajów ościennych. Stąd przekonanie, iż obecnie powstaje nieodzowna wręcz konieczność analizy tejże problematyki, w tym w formie konferencyjnej.

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters