Strona g��wna WSFiZ Konferencje Galeria
Lewy-g�rny r�g Prawy-g�rny r�g
Fragment grafiki Pomiń łącza nawigacji : Nowa Europa : Cel konferencji
Pomiń łącza nawigacji.

Cel konferencji

Tematyka konferencji poddaje analizie przekształcenia formalnych relacji pomiędzy Polską, krajami tzw. Nowej Europy oraz państwami ościennymi a Federacją Rosyjską. Celem konferencji jest również ocena aktywności informacyjnej na polu relacji europejsko-rosyjskich oraz prowadzonej polityki historycznej.

Tak sformułowana problematyka winna stwarzać podstawy do wnioskowania o szerokim spectrum kluczowych dla rozwoju europejsko-rosyjskich relacji oficjalnych, informacyjnych oraz dotyczących polityki historycznej; poczynając od historycznych i współczesnych powiązań formalnych różnych szczebli, poprzez zagadnienia stricte medialne czy informacyjne, aż do tematyki prowadzenia w Europie i Rosji świadomej polityki historycznej. Przewiduje się wieloraki zakres analizy tych wymagających dalszego badania zjawisk.

Formalne usytuowanie problematyki rosyjskiej w kształtowaniu międzynarodowego dyskursu ekonomicznego i politycznego / dyplomatycznego, w tym w ramach organizacji europejskich i międzynarodowych, jest pierwszym celem badań. Analiza problematyki informacyjnej skupi się na uwarunkowaniach przekazu mass mediów w zakresie rosyjskiej i dotyczącej Rosji polityki medialnej. Zagadnienie polityki historycznej zostanie powiązane z oceną kształtowania i utrwalania europejsko-rosyjskiej świadomości historycznej. Wreszcie winno być poddane weryfikacji znaczenie ideologii oraz czynników społeczno-gospodarczych w procesie ukierunkowywania wzajemnych więzi formalnych, informacyjnych oraz polityczno-historycznych.

Niezbywalnym jest, iż w trakcie trwającej rewolucji informatycznej występuje narastające znaczenie wzajemnych korelacji i współzależności pomiędzy europejsko-rosyjskimi powiązaniami oficjalnymi, a aktywnością medialną i polityką historyczną. Rola i znacznie tych czynników dla kształtowania stosunków z Rosją są w XXI wieku jeszcze istotniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości. U podstaw planowanej konferencji leży zatem przekonanie, iż stajemy obecnie wobec potrzeby zgłębienia tego istotnego zjawiska.

Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok
telefon: 085-678-58-46, fax: 085-678-59-08
free counters